Què són les assegurances?
Les assegurances són un tipus d’activitats del sector financer, que consisteixen en la transferència d’una entitat física o jurídica (l’assegurat/da) a una altra (l’assegurador/a), un risc al qual es troba exposat/da. D’aquesta manera, si el risc es materialitza, l’assegurança s’encarrega d’alleujar la situació que pateix la persona assegurada.