Espai FAQ de les assegurances ètiques i solidàries

Fer comprensible la terminologia i els conceptes que s’utilitzen en el món de les assegurances és una manera de ser transparents i apropar-nos a l’usuari per ajudar-lo a trobar respostes als seus dubtes. A l’Espai FAQ de les assegurances trobaràs les respostes als dubtes més habituals.

Qëstions sobre les assegurances

És el període de temps computat des de la data d’efecte de la pòlissa durant el qual no són efectives determinades cobertures per a la persona assegurada.

És tota malaltia, lesió o discapacitat de l’assegurat patida amb anterioritat a la contractació d’una assegurança, hagi estat diagnosticada o no per un metge.

Consisteix a abonar una quantitat de diners cada vegada que utilitzem els serveis de la nostra assegurança mèdica, i depèn del tipus de visita que fem al metge. Per tant, al cost de la nostra prima caldria afegir-hi les possibles despeses en concepte de copagament.

Com a contraprestació a aquesta despesa addicional, les assegurances mèdiques que tenen copagament ofereixen unes pòlisses més econòmiques que les assegurances que no l’inclouen.

Són les assegurances que et permeten gaudir de serveis aliens a la guia mèdica d’una entitat, amb reemborsament de les despeses que figuren al límit contractual.

És la persona que firma i, per tant, qui ha de complir les obligacions derivades del contracte, com ara el pagament de les quotes acordades.

En algunes assegurances de prestacions econòmiques, el beneficiari és una tercera persona –escollida per l’assegurat– que rebrà la cobertura especificada en cas que es donin les circumstàncies descrites en el condicionat.

És la persona que queda coberta i gaudeix dels serveis de l’assegurança.

Són les condicions generals del contracte, i recull els drets i obligacions de totes dues parts: entitat asseguradora i persona assegurada o beneficiària.

És la quantitat de diners que l’assegurat deixa de cobrar de l’entitat asseguradora en cas de sinistre. Pel fet d’assumir una part del risc, l’assegurat veu reduïda la prima a pagar.

Són contractes on les companyies d’assegurances ofereixen una rendibilitat a canvi d’una prima durant un termini concret. Hi ha molta varietat de productes d’estalvi, des de plans de previsió assegurats (PPA) fins a rendes vitalícies, plans individuals d’estalvi sistemàtic (PIES), etc., però tots tenen en comú que, juntament amb l’aspecte financer d’aportar un capital perquè generi un rendiment, sempre tenen associada una assegurança de vida que indemnitzaria els hereus en cas de defunció de la persona estalviadora.

La Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions és el principal organisme de l’Estat espanyol que regula i supervisa l’activitat asseguradora a Espanya. Depèn de la Secretaria d’Estat d’Economia i forma part del Ministeri d’Economia i Competitivitat.

REAS – Red de Redes gestiona el portal d’economia solidària, que és un espai dirigit a tots els sectors socials, econòmics, polítics i particulars com a lloc de trobada, reflexió, participació, adhesió i comunicació sobre estructures econòmiques solidàries amb l’ésser humà, la societat i el planeta.
http://www.economiasolidaria.org/

La Xarxa d’Economia Solidària (XES) és una organització formada per més de 300 sòcies. Defensa un sistema econòmic respectuós amb les persones, el medi ambient i els territoris que funciona amb criteris democràtics, d’horitzontalitat, transparència, equitat i participació.
http://xes.cat/

UNESPA és la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras. L’associació es va fundar l’any 1977 i representa més de 200 entitats, que juntes formen el 96% del negoci a Espanya.
http://www.unespa.es

Forética es una associació d’empreses i professionals de la responsabilitat social empresarial i la sostenibilitat implantada a Espanya i Llatinoamèrica que té com a missió fomentar la integració dels aspectes socials, ambientals i de bon govern en l’estratègia i la gestió d’empreses i organitzacions.
http://www.foretica.org/

GRI és una organització internacional independent que col·labora amb empreses, governs i altres organitzacions per comprendre i comunicar l’impacte de les empreses en temes crítics de sostenibilitat social i ambiental, com ara els drets humans, el canvi climàtic o la corrupció.
https://www.globalreporting.org

Principis per a la sostenibilitat de l’assegurança – United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI)
http://www.unepfi.org/psi/wp-content/uploads/2013/06/PSI-document_Spanish.pdf

Qüestions sobre el segell EthSI

Es tracta d’un segell patentat a nivell europeu. Actualment, però, només hi ha certificades entitats de l’Estat espanyol.

El segell EthSI té una durada d’un any des del moment que s’aprova. Per continuar tenint el segell cal repetir el procés de certificació.

L’obtenció del segell EthSI té uns requeriments tècnics de compliment de criteris i uns requeriments econòmics d’abonament d’una taxa calculada en funció de les primes o volum de negoci de l’entitat que vol obtenir la certificació, i que serveix per cobrir els costos de l’Observatori per fer les valoracions i seguiments, així com la resta d’activitats de difusió vinculades al món de les assegurances ètiques.

Des de l’Observatori de les Finances Ètiques considerem que per mantenir la imparcialitat i evitar un conflicte d’interessos en l’atorgament o no de la certificació, aquesta decisió ha de recaure en el Comitè Avaluador de l’EthSI, que està format per un grup de persones independents i expertes en l’àmbit de la responsabilitat ètica i l’economia social i solidària.