Contractació pública i assegurances

El sector assegurador forma part de l’àmbit financer i, gràcies a les polítiques conservadores d’inversions, ha esdevingut un finançador del sector públic per mitjà d’instruments financers de renda fixa. Paral·lelament, el sector assegurador també a donat serveis i cobertura a l’administració a través de la contractació pública.

Actualment, amb prop de 2 anys de vigència de la nova llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), les administracions públiques tenen al seu abast una eina per dur a terme una compra i contractació pública que permet la incorporació de criteris ètics, socials i ambientals, o bé els anomenats criteris ASG, dins una estratègia de gestió dels recursos públics més ètica i socialment responsable.

En l’àmbit dels serveis financers, la LCSP en diferencia 2 tipologies:

  • Serveis de finançament i tresoreria (exclosos de la LCSP)
  • Serveis d’inversió i assegurances (inclosos a la LCSP)
Serveis d’assegurances dins la contractació pública

Els serveis asseguradors estan inclosos dins la LCSP però tenen caràcter de contracte privat. Aquest fet implica que per dur a terme la licitació d’aquests serveis s’aplica la normativa establerta a la LCSP, però que el tipus de contracte que s’acabarà formalitzant estarà regit pel dret privat i no per l’administratiu.

Històricament, la tendència del sector assegurador i el mateix sector públic, ha estat el de contemplar en els contractes únicament aspectes tècnics com el preu i cobertures ofertes. A partir de l’entrada en vigor de la LCSP és possible incloure en els contractes clàusules amb criteris ASG vinculats al producte i també als agents que hi intervenen.

D’aquesta manera, per incorporar les assegurances ètiques dins la contractació pública s’han de tenir en compte altres consideracions i incorporar elements de dimensions socials, ambientals i de bon govern en les licitacions.

On incorporar aquestes elements socials?

En les licitacions dels programes d’assegurances cal incorporar aquesta orientació ètica i social en l’Objecte i llei del contracte en el cas d’entitats asseguradores i en l’Objecte i règim jurídic del contracte en el cas d’entitats mediadores.

L’altre apartat on és clau introduir canvis, tant per entitats mediadores com d’assegurances, és a l’apartat de Criteris d’adjudicació. És necessari incorporar, més enllà dels criteris tècnics, criteris ètics, socials i ambientals que puntuïn alhora de fer les valoracions. Us emplacem a consultar els criteris que valorem des del segell EthSI per tenir referències i introduir-ne els màxims possibles.

Consultes i assessorament específic sobre la contractació pública de serveis d’assegurances